Enkele afspraken


Disclaimer

Het programma heeft als doel moeders te informeren over de fysieke en emotionele aspecten van baby’s, inzicht te bieden in hun functioneren en hun baby gemakkelijker te begrijpen en te ondersteunen. De auteur van dit programma is osteopaat, geen arts​, en claimt niet dat deze inzichten zullen bijdragen aan het genezen, helen of corrigeren van een ziekte of medische aandoening. 
De auteur deelt tips en ervaringen uit de praktijk. Deze ‘(zelfzorg)adviezen’

  • dienen louter gezien te worden als 'algemene' richtlijnen bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten
  • hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.
  • hebben geen diagnostische of therapeutische waarde voor de eigen medische situatie of die van anderen, betreffen geen direct medisch advies of kunnen niet gezien worden als vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, en dergelijke en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose.
  • Gebruikers van het programma wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Medische vragen, klachten of symptomen dienen tijdig voorgelegd te worden aan de behandelend arts of andere professionele zorgverstrekker om zodoende professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van online informatie van Happy Baby Wijzer, tips en adviezen van dit programma of van de website Happybabycoach (via alle mogelijke kanalen zoals facebook, instagram, nieuwsbrieven of mailverkeer) is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.
​De auteur en haar onderneming (VOF Happybabycoach) wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade op psychisch, emotioneel of fysiek of materieel niveau. Ook wijst de auteur uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

Verwijzingen en hyperlinks

Bij het samenstellen van dit programma is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. De auteur en haar onderneming (VOF Happybabycoach) kunnen in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden door geen enkele persoon of onderneming voor de informatie die hier is opgenomen of waarnaar wordt verwezen (boeken, andere websites,...).
Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op elk moment te kunnen wijzigen dan wel te verwijderen.
De lezer accepteert alle risico’s op elk letsel, verlies of schade dat, direct of indirect, komt door of wordt beweerd dat komt door het gebruiken van welke informatie dan ook in dit programma.
Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich richten tot acvo-anja.caers@telenet.be.


Copyright

​Aan het gebruik van Happy Baby Wijzer zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden.
Door het gebruik van dit programma, word je geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.


Voorwaarden

De informatie in dit programma is met veel zorg samengesteld, zowel uit ervaringen van de auteur als uit externe bronnen.
Het is belangrijk dat er op een correcte manier ​mee omgesprongen wordt.
Het is verboden materialen (teksten, afbeeldingen, schema's,...) uit dit programma te kopiëren, verkopen of verdelen.  Niets uit dit programma mag worden doorgegeven, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Linken naar de website van Happybabycoach is toegestaan, mits de goede naam van Happybabycoach daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van Happybabycoach wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
Het gebruik van het logo is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Happybabycoach.
Bij misbruik wordt u elke toegang tot de programma's van Happybabycoach per direct ontzegd en zullen juridische stappen worden ondernomen.

Tekst & vormgeving : Anja Caers ©  Happybabycoach.

>

Powered by WishList Member - Membership Software

error: Content is protected !!